Aktualności RODO

24 maja 2016 r. weszło w życie unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej a w związku z tym także w Polsce. Rozporządzenie to największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. RODO wprowadza dużo nowości, o których należy pamiętać. W tym celu poniżej zostały zamieszczone najważniejsze zasady w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzone w/w rozporządzeniem.

 1. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
  Organizacje przetwarzające dane osobowe pochodzące z innych firm, w trakcie świadczenia usług na ich rzecz ponoszą odpowiedzialność za złamanie zapisów RODO, włączając w to ryzyko otrzymania kary finansowej. 
 1. Zgłaszanie naruszeń 

Obowiązkiem administratorów danych jest zgłaszanie w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Może także wystąpić konieczność zawiadomienia konkretnej osoby, bez zbędnej zwłoki, o przypadku wystąpienia dużego ryzyka naruszenia jej praw lub swobód.

 1. Nowe i rozszerzone prawa obywateli 

Przepisami RODO zostało wprowadzone:

 • „prawo do bycia zapomnianym” (skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte),
 • uprawnienie do żądania przeniesienia danych
 • wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane.

Osoby, których dane dotyczą, posiadają rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych osobowych, co ma niebagatelne znaczenie dla firm bazujących na analityce danych.

 1. Ograniczenia profilowania 

Wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie profilowania włączając w to obowiązek otrzymania zgody na profilowanie przed rozpoczęciem zbierania danych, surowy obowiązek informowania o profilowaniu oraz konieczność akceptacji braku zgody na profilowanie.

 1. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Obowiązkiem wielu firm zarówno kontrolujących, jak i przetwarzających dane, będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba ta musi dysponować wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją

Kontrolujący i przetwarzający dane będą zobowiązani od przygotowania i utrzymania wszechstronnych rejestrów dotyczących przetwarzanych danych, uwzględniających m.in.: powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, adresatów danych, rejestry międzynarodowych transferów danych, rejestry naruszeń i incydentów, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności, przechowywanie potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych itd.

 1. Zgody

Przepisami RODO zostają wprowadzone nowe lub uzupełnione zasady uzyskiwania ważnych i weryfikowalnych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

 1. Rozbudowanie obowiązku informacyjnego 

Przepisy RODO wskazują liczne informacje, które muszą być uwzględnione w komunikacji sposobu przetwarzania danych osobowych kierowanej do osób, których dane dotyczą.

 1. Ocena wpływu ochrony danych

Wykonanie takiej analizy będzie obowiązkowe przed podjęciem działań „wysokiego ryzyka”, takich jak na przykład profilowanie na dużą skalę czy wykorzystanie danych szczególnych kategorii (takich jak dane dotyczące zdrowia).

 1. Transfer danych poza Unię Europejską 

Niedostosowanie się do zakazu przesyłania danych, bez zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, będzie zagrożone możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych.

Aktualności w zakresie ochrony danych osobowych :